Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ACTIVITATS                     PREU/mes

Anglès                                  20€

Futbol                                   17€

La màgia dels contes           15€

Experiments                         15€  

Teatre                                   15€

Bàsquet                                15€

Robòtica                               32€

Dansa Kids                           15€

Dibuix                                    17€


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA                          PREU/mes  

Acollida 30 min                      17€
Acollida puntual 30 min         2,5€               

Acollida 1h                             30€
Acollida puntual 1h                 4€ 


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.