Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ACTIVITATS                     PREU/mes

Anglès                                  20€

Futbol                                   17€

La màgia dels contes           15€

Experiments                         15€  

Teatre                                   15€

Bàsquet                                15€

Robòtica                               25€

Dansa Kids                           15€

Dibuix                                   17€

Multiesports                          15€
Àrab                                      80€/any (llibres inclosos)

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA                                        PREU/mes  

Tots els dies 30 min                              17€
2 dies a la setmana 30 min                   9€
Acollida puntual 30 min                        2,5€               

Tots els dies 1h                                     30€
2 dies a la setmana 1h                          14€
Acollida puntual 1h                                 4€ 


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.