PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU  

1 mes                               19€             

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
Aquest any, els pagaments seran mensuals.
*La quota serà de 19€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 45 MIN       PREU  

1 mes                             14,5€             

ACOLLIDA                        PREU  
Acollida 30 min              18€/mes     (2€/dia puntual)
Acollida 1h                     28€/mes     (2,5€/dia puntual)     
Acollida 2h                     43€/mes     (4,5€/dia puntual)

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*L'hora màxim tard d'entrada a l'activitat d'acollida del matí és a les 8:40h

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                       PREU  

Mecanografia Pack Duo (2 dies)     18€/mes
Anglès LM (2 hores)                             30€/mes
Manualitats de Solaç                             24€/mes*

*Entre 20€ i 24€ segons inscrits
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l'espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge