PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1:30H            PREU  

1 mes                                  25€        

*La primera mitja hora de l’activitat es berenarà.
*La quota serà de 19€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACOLLIDA MATINAL
8.30H - 9.00H           PREU  

Tots els dies           25€/mes   
Dia puntual              3€/dia

PREUS ACOLLIDA TARDA
16.30H - 18.00H       PREU  

Tots els dies              45€/mes (descompte de 9€ per cada extraescolar)**
Dia puntual                4,5€/dia

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
**Si esteu inscrits a ACOLLIDA TARDA i alhora a alguna activitat extraescolar, se us farà el descompte que trobeu entre parèntesis per cada activitat a la que estigueu inscrits.
*Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica .                     34€/mes      

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*Aquests preus inclouen la neteja i desinfecció de l'espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge