Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
Els preus varia en funció si la família és socia del AMPA o no, en cas de no ser sòcies l'import mensual de les activitats augmenta 5€.  


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU SOCI AFA PREU NO SOCI AFA
Activitats 1:30h 23€ 28€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU SOCIS AFA PREU NO SOCIS AFA
1:30h 35€/mes
4€ puntual
40€/mes
4,5€ puntual
30 min 25€/mes
3€ puntual
30€/mes
3,5€ puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.