PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

Activitats 1h                       16€
Xinès                                 XX* 
Robòtica                            35€
Infomeca                           18€
Taekwondo                       18€
Anglès Green Valley         36€ +30€ quota inicial de material

* Xinès, activitat pendent de confirmar

* En l'activitat de percussó s'ha de portar el tambor de casa o s'haurà de comprar. Tenen un cost aproximat d'entre 25€ i 35€

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.