PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

Activitats 1h                       16€
Xinès                                 XX* 
Robòtica                            35€
Infomeca                           18€
Taekwondo                       18€
Anglès Green Valley         36€ +30€ quota inicial de material
 
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

* Xinès, activitat pendent de confirmar

* En l'activitat de percussó s'ha de portar el tambor de casa o s'haurà de comprar. Tenen un cost aproximat d'entre 25€ i 35€

PREUS ACOLLIDA DE QUÀLIA

ACTIVITATS.                   PREU

Matí 7:45h - 9h              40€/ mes
Puntual                            3€/ dia

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes