Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 18€
Patinatge (1'5h setmana) 26€
Manualitats textils 18€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Escacs amb Acadèmia Israel 23€
Robòtica amb Robotix 38€
Anglès Green Valley  39€ + 35€ de quota inicial
de llibres i material
Anglès Let's Play 18€
Volei 21€
*Preu de robòtica a determinar segons inscrits (Compromís Anual).

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes.

 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
30 min 17€/mes
2,5€/puntual
45 min 20€/mes
3€/puntual
1h 26€/mes
4€/puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.