PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                                PREU

Natació (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           75€/trimestre

Futbol sala (a càrrec del Club de Futbol)                        42€/trimestre
Hip Hop (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           47€/trimestre
Infomeca (a càrrec de Robert Informatik)                        47€/trimestre
Robòtica (a càrrec de Robert Informatik)                        108€/trimestre
Taekwondo (a càrrec de Gimnàs Punt Esport)                 57€/trimestre
Anglès (a càrrec de Centre Cultural Balaguer)                  65€/trimestre
Rubikids                                                                    60€/trimestre
Ioga                                                                           47€/trimestre
Batucada                                                                   47€/trimestre
Activitats artístiques                                                  47€/trimestre
Patins                                                                        47€/trimestre
Zomba Kids                                                               47€/trimestre
Petit Xef                                                                     47€/trimestre
Caninoteràpia (a càrrec de Fud Theraphy)                      55€/trimestre
Bàquet Club de Bàsquet Balaguer                            47€/trimestre


*Serà obligatori ser soci/a de l'AFA per poder participar a les activitats organitzades per l'AFA i Quàlia.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i es realitzaran a inici de cada trimestre.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

* Les quotes seran trimestrals i es giraran a principis de mes
de cada trimestre (octubre, gener i març).

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                               PREU

Matí                                         23€/mes

Tarda                                       23€/mes
Acollida puntual                        2€

Pack 25 dies                            40€        
            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*Per fer ús del pack caldrà fer ús de l'aplicatiu i fer una inscripció habitual

*Per fer ús de l'acollida puntual, podreu pagar en efectiu a la monitora d'acollida