PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                                           PREU

Tennis taula (a càrrec de GESPORT)                                        16€

Jocs tradicionals (a càrrec de GESPORT)                                 16€

Tastet d'esports (a càrrec de GESPORT)                                   16€

Ukelele (a càrrec de ÀTIC escola de Música)                             22€

Jocs musicals a càrrec de ÀTIC escola de Música)                    16€

Escas (a càrrec de Jose Ángel)                                                   16€

Ioga (a càrrec de Joana Abella)                                                   20€

Anglès (a càrrec de KIA Ora idiomes)                                          42€

Art i creativitat (a càrrec de l'espardenyera gràfica)                    16€

Mecanografia (a càrrec de l'espardenyera gràfica)                     16€

Espai Natura (a càrrec de SÀMARA)                                          28€

Ens re-movem (a càrrec d'ESPAI SOMNIS amb Raquel Tarrés   33€

De dins a fora expressem emocions (a càrrec de Sara Parra)   20€

*Espai Natura: 
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS CANGURATGE

CANGURATGE                         PREU

Matí                                         16€/mes

Migdia 1hora                           16€/mes

Tarda 1'5hora                          21€/mes

            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes