PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                               PREU

Tennis taula (a càrrec de GESPORT)                          16€

Jocs tradicionals (a càrrec de GESPORT)                   16€

Tastet d'esports (a càrrec de GESPORT)                     16€

*Ukelele (a càrrec de ÀTIC escola de Música)              22€

Jocs musicals a càrrec de ÀTIC escola de Música)      16€

Escas (a càrrec de Jose Ángel)                                     16€

Ioga (a càrrec de Joana Abella)                                     20€

Anglès (a càrrec de KIA Ora idiomes)                            42€

Art i creativitat (a càrrec de l'espardenyera gràfica)       16€

Mecanografia (a càrrec de l'espardenyera gràfica)        16€

Espai Natura                                                                   28€

Ens re-movem: espai somnis                                          33€

De dins a fora: expressem emocions                              20€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS CANGURATGE

CANGURATGE                         PREU

Matí                                         16€/mes

Migdia 1hora                           16€/mes

Tarda 1'5hora                          23€/mes

            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes