Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ la quota mensual de tot el curs

Els preus variaran en funció si la família és socia de l'AMPA o no, en cas de no ser sòcies l'import mensual de les activitats augmenta 5€.  


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitat 1h
(Socis AMPA)
17,75€
Activitat 1h
(No socis AMPA)
22,75€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
PREUS ACTIVITATS ACOLLIDES
ACOLLIDES PREU AMPA PREU NO AMPA
7:45h a 9:00h 33,33€/mes
7,87€ puntual
38,58€/mes
9,45€ puntual
8:30h a 9:00h 13,65€/mes
3,67€ puntual
18,9€/mes
4,75€ puntual
16:30h a 17:30h 26,75€/mes
6,82€ puntual
32,02€/mes
7,87€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.