JOAQUIM PALACIN BELLVIS
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:45-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
8:30-9:00 ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI ACOLLIDA MATI
12:30-
13:30h
         
13:15-
14:15h
         
13:30-
14:30h
         
13:55-
14:55h
 
 
 
 
TEATRE 1r - 6è
 
 
 
 
16:30-17:30 ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA ACOLLIDA TARDA
16:30-
17:30h
       
 
 
   
PLAY, SING AND DANCE
i3 - 1r
 
16:30-
17:45h
       
CREA'ART
1r a 6è
Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

Els preus variaran en funció si la família és socia del AFA o no, en cas de no ser sòcies l'import mensual de les activitats augmenta 5€.  


PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Play sing and dance 17€
Cre'art 21,50€
Teatre 17€

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

 
PREUS ACTIVITATS ACOLLIDES
ACOLLIDES PREU AMPA PREU NO AMPA
7:45h a 9h 31,75€/mes
7,5€ puntual
36,75€/mes
9€ puntual
8:30h a 9h 13€/mes
3,5€ puntual
18€/mes
4,5€ puntual
16:30h a 17:30h 25,5€/mes
6,5€ puntual
30,5€/mes
7,5€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig. Les acollides començaran el 6 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 12 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!