Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                  PREU/mes

1 hora                               16€

Jocs tradicionals                9€

Aula d'estudi                     17€
*Anglès Green Valley       36€ (+ 30€ quota inicial de material)

*Si finalment no hi ha prou inscrits per fer les activitat d'anglès, s'oferirà als inscrits de poder anar a l'acadèmia de Vallverd a fer l'anglès.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

 
PREUS ACOLLIDA  QUÀLIA
ACOLLIDA                                 PREU/mes

Acollida de 16:30h a 17h        16€  / 2,5€ puntual

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes