Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Infomeca 26€
Anglès 22€
Berenem i Juguem 1h 28,5€/mes i 4€ puntual
2h 55,5€/mes i 6€/puntual
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Robòtica 28€
Música 20€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat de l'activitat i del monitoratge, no es farà retorn de la quota un cop iniciat el mes i es demanarà un compromís trimestral.