Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS QUÀLIA - FAMÍLIES SOCIES AMPA
ACTIVITATS                       PREU

1 hora                       15€/mes (10 o més infants, mínim 8)
1 mes                        24€ (7 infants, mínim 5)

PREUS ACTIVITATS QUÀLIA - FAMÍLIES NO SOCIES AMPA
ACTIVITATS                       PREU

1 hora                       30€/mes (10 o més infants, mínim 8)
1 mes                        48€ (7 infants, mínim 5)

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. El pagament és mensual.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA - FAMÍLIES SOCIES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                  18'5€
Mecanografia                        20€
Robòtica                                37€
Play Time                              18,5€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA - FAMÍLIES NO SOCIES AMPA
ACTIVITAT                        PREU/mes

Anglès                                   37€
Mecanografia                        40€
Robòtica                                74€
Play Time                              37€

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                        PREU/mes

1h                                        15€
1h puntual                             2€
1'5h                                      22,5€
1'5h puntual                          2'5€