Els preus actuals son promocionals fins el 28 d'agost a partir del 29 d'agost totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIÓ EXTERNA 
ACTIVITATS                                      PREU / mes

Manualitats solaç                                      29€
Robòtica amb Robert Informàtik               32€
Teatre en anglès                                        25€
Arts marcials                                              25€
Manualitats infantil                                     25€
Patins                                                         25€
Percussió                                                   25€

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.


PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                                PREU

Acollida fixa                            26€/mes
Acollida puntual                         3€

*Les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots.