Els preus actuals son promocionals fins el 9 de setembre, a partir del 9 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS              PREU

1 mes                           16€

Gimnàstica (1 dia)       17€

Gimnàstica (2 dies)      32€

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.


PREUS BERENEM I JUGUEM

ACTIVITATS              PREU

Fixe                         33€/mes
Puntual                        4€

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes