Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Taekwondo 19€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
 
ACTIVITATS PREU
Anglès Green Valley 38€/mes + 35€ de
quota inicial de material
Robotica smart school 37€
Kitsune 25€ + 25€ de quota de material inicial 25€
Natació P4-P5 17€/mes
1r a 3r 17€/mes
4t a 6è 22€/mes
P3 17€/mes
Escacs 22€
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.