PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17€
Btt 19€
Skate 19€
Arts marcials 19€

* Inscripcions fins el 18 de setembre

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.