Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ la quota mensual de tot el curs.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 18'75€
El preu de les activitats extraescolars és de 17,75 € + 1 € que va per l'AMPA, sent així el preu final de 18,75€.

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.