Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 3€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  1H PREU

1 hora                                 25€


* En cas que el nombre total d'inscrits superi els 8 infants, es regularitzarà la quota de l'activitat. El preu passarà a ser 16€ per les famílies que hàgiu fet la inscripció durant el període de preus promocionals i 18€ per aquelles famílies que no hàgiu fet la inscripció en període de preus promocionals.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                         PREU/mes

1 hora                                        60€

* En cas que hi hagi un augment en el nombre d'inscrits (de quota fixa), els preus es regularitzaran.
                      
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes