Preus promocionals fins el 12 de setembre, a partir del 13 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 
ACTIVITATS PREU
Ioga 17€
Escacs 17€
Petit Xef 17€
Percussió i batucada 17€
Aloha* 31€
*Aloha: A l'inici de l'activitat s'ha de pagar un import de 60€ de matrícula (material i estris) que es fraccionarà amb 2 vegades, segons el nivell que vagin assolint. 

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.