1. Acceptem infants de cursos de I0 a 6è.  

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.  

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades. 

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/  setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a  les famílies.  

6. En cas d’anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import.  Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat,  només es retornarà el 25% de l’import.  

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  
9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits,  degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació.