1- Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2- En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3- Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4- Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

5- En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 5 al 22 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 27 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

6- No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

7- Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

8- Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

9- En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

10- La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.