1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari pautat.


2. Cal assistir cada dia de forma presencial i en l'horari establert.


3. Durant l’activitat no està permès dur el telèfon mòbil.


4. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.


5. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.


6. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.


7. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.


8. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.


9. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, si us plau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.


10. Per tal que la jove gaudeixi de la sortida final s'ha d'haver assistit almenys a una de les setmanes de camp de treball local


11. Quàlia té contractades les assegurances d'accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.