MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19 ALS MENJADORS


L'activitat de menjador es realitzarà amb totes les mesures de prevenció i de seguretat que s'indiquen des de l'autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. Volem menjadors segurs pels infants i per això prendrem un seguit de mesures i protocols que aplicarem als nostres menjadors. Els equips de monitoratge també realitzaran una formació especifica de prevenció de COVID dins l'espai del menjador.
Tot seguit us expliquem les mesures que aplicarem als menjadors: 

GRUPS DE CONVIVÈNICA

(FORA DEL MENJADOR)

Els infants aniran en grups de convivència estables, els mateixos que a les classes. Si s'ajunten diferents grups de convivència ho faràn amb mascareta i distància de seguretat.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

(DINS DEL MENJADOR)
Dins del menjador els infants menjaran amb el seu grup de convivència i sense mascareta. En tot moment hi haurà una cadira de distància entre infants de diferents grups de convivència.

RENTAT DE MANS

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, i a l'inici i final de cada àpat. El rentat serà amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòlica que estaran disponibles tant en espais interiors com exteriors. 

US DE MASCARETES

L’ús de les mascaretes és obligatori per tot l'equip de monitoratge. Els infants poden no dur-la en cas de trobar-se amb el seu grup de convivència.NETEJA I DESINFECCIÓ

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE

Pel que fa a la modalitat d'activitats prioritzarem les activitats a l'aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.EQUIP DE MONITORATGE

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.